HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

11.7.2013

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta on osa Lapuan kaupungin hallintoa. Se kuuluu osaksi sivistyskeskusta.[1]

Lautakunta huolehtii esiopetuksen esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, peruskoulun (mukaan lukien erityisopetuksen), lukion, musiikki-, kulttuuri-, museo- ja kirjastotoiminnan, kansalaisopistotoiminnan sekä maahanmuutto-opetuksen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.[2]

Sivistyslautakunta hoitaa mm. seuraavia tehtäviä:[3]

 • Päättää sivistyskeskuksen toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista.
 • Päättää esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, musiikkiopiston, kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.
 • Päättää alaistensa koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelmista ja opintosuunnitelmista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta.
 • Päättää alaisessaan koulussa tai oppilaitoksessa annettavan kasvatuksen ja opetuksen kehittämisen sekä koulun tai oppilaitoksen sisäisen ja koteihin sekä ympäröivään yhteiskuntaan kohdistuvan yhteistyön kannalta tarpeellisten toimielinten asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta sekä määrää niihin kuuluvat jäsenet.
 • Valitsee koulun rehtorin, johtajan, apulaisrehtorin ja varajohtajan koulun henkilöstöä ja mahdollisuuksien mukaan edellä mainittua toimielintä kuultuaan.
 • Päättää alaistensa yksiköiden opettajien toimipaikoista.
 • Antaa tarvittaessa alaisilleen yksiköille oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamista koskevia ohjeita.
 • Päättää asiasta säädetyn mukaisesti, että oppilaan on väliaikaisesti käytävä muun kuin oman piirinsä koulua tai että osa opetuksesta järjestetään muun kuin oppilaan oman piirin koulussa.
 • Päättää oppilaitosten ylläpitäjille annettavista sitoumuksista, jotka koskevat osallistumista Lapuan kaupungista olevien oppilaiden aiheuttamiin käyttökustannuksiin.
 • Päättää periaatteista, jotka koskevat opiskelijoiden oikeutta osallistua muissa oppilaitoksissa järjestettävään opetukseen ja oppilaitoksen velvollisuutta tarjota muiden oppilaitosten opiskelijoille mahdollisuutta osallistua sen järjestämään opetukseen sekä tästä aiheutuvien kustannusten jakamista oppilaitosten ylläpitäjien kesken.
 • Päättää asiasta säädetyn mukaisesti peruskoulun oppilaan siirtämisestä erityisluokalle ja erityisluokalla olevan oppilaan siirtämisestä peruskoulun muuhun opetukseen sekä opetuksen antamisesta muualla kuin erityisluokalla erityisopetukseen vahvistettujen oppimäärien mukaisesti silloin, kun se ei tapahdu oppilaan huoltajan hakemuksesta.
 • Päättää peruskoulun oppilaan valinnaisaineen tai opetettavan kielen vaihtamisesta ja kielenopetuksesta vapauttamisesta silloin, kun se ei tapahdu oppilaan huoltajan hakemuksesta.
 • Päättää peruskoulun ja lukion oppilaan määräaikaisesta erottamisesta asiasta säädetyn mukaisesti ja antaa tarvittaessa alaisilleen yksiköille oppilaiden kurinpitoa koskevia ohjeita.
 • Vapauttaa alaisensa koulun tai oppilaitoksen työntekijän viranhoidosta tai työsuhteesta sairauden ajaksi, määrää viranhaltijan tarkastuksiin ja tutkimuksiin ja velvoittaa työntekijän antamaan terveydentilaansa koskevia tietoja asiasta säädetyn mukaisesti.
 • Päättää alaistensa koulujen ja oppilaitosten työ- ja lomapäivistä.
 • Päättää koulukuljetusten ja kuljetusavustusten yleisperiaatteista siltä osin, kun kaupunginvaltuusto tai -hallitus ei ole niistä päättänyt.
 • Päättää koulutapaturman tai koulussa tapahtuneen vahingon korvaamisesta silloin, kun kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä kaupunginhallituksen vahvistamaa enimmäismarkkamäärää.
 • Päättää koulupiirirajoista.

Lautakunnan alaisuudessa toimii erikseen Hautasen koulun johtokunta, jonka jäsenet ja varajäsenet sivistyslautakunta valitsee.[4]

Sivistyslautakunnan kokoonpano

Sivistyslautakunnan jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto nelivuotiskaudeksi. Siihen kuuluu vuodesta 2013 lähtien yhdeksän jäsentä, jolla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.[5]

Lautakunnan esittelijänä on sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Julkaisuhistoria:

2.7.2012   Versio 1   AdminMuseo
10.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Tuntematon joukko Kiviristin muistomerkillä

Logot